V┼íeobecn├ę podmienky sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov

(─Ćalej ako ÔÇ×Podmienky sprac├║vania O├ÜÔÇť)

Tieto v┼íeobecn├ę podmienky sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov s├║ platn├ę od 25.07.2018

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Podmienky sprac├║vania O├Ü upravuj├║ podmienky, za ktor├Żch spolo─Źnos┼ą ags 92 s.r.o., so s├şdlom Pestovate─żsk├í 13, 821 04 Bratislava, I─îO: 35915897, zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I, oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź. 34446/B (─Ćalej ako ÔÇ×ags 92ÔÇť) spracuje osobn├ę ├║daje, ktor├ę jej s├║ poskytnut├ę v s├║vislosti s Objedn├ívkou.
1.2. Tieto Podmienky sprac├║vania O├Ü tvoria neoddelite─żn├║ s├║─Źas┼ą akejko─żvek Objedn├ívky Podnikate─ża pri ktorej doch├ídza k sprac├║vaniu Osobn├Żch ├║dajov spolo─Źnos┼ąou ags 92, ktor├í v takomto vz┼ąahu vystupuje v postaven├ş prij├şmate─ża v zmysle ustanoven├ş Z├íkona o ochrane osobn├Żch ├║dajov alebo GDPR.
1.3. V pr├şpade ak ags 92 uzatvorila s Podnikate─żom osobitn├║ zmluvu upravuj├║cu podmienky sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov, maj├║ ustanovenia takejto osobitnej zmluvy prednos┼ą pred ustanoveniami t├Żchto Podmienok sprac├║vania O├Ü.
1.4. V zmysle ustanoven├ş GDPR a Z├íkona o ochrane osobn├Żch ├║dajov je spolo─Źnos┼ą ags 92 s.r.o. pova┼żovan├í za prij├şmate─ża a spolo─Źnos┼ą uskuto─Ź┼łuj├║ca Objedn├ívku za prev├ídzkovate─ża.
1.5. Strany vyhlasuj├║, ┼że tieto Podmienky sprac├║vania O├Ü sa bud├║ pova┼żova┼ą za z├ív├Ązn├ę momentom kedy sa stane z├ív├Ązn├í Objedn├ívka.

2. DEFIN├ŹCIE POJMOV

2.1. Ak nie je v t├Żchto Podmienkach sprac├║vania O├Ü ustanoven├ę inak, pojmy pou┼ż├şvan├ę v t├Żchto Podmienkach sprac├║vania O├Ü bud├║ ma┼ą tento v├Żznam:
ÔÇ×Dotknut├í osobaÔÇť znamen├í ka┼żd├í fyzick├í osoba, ktorej Osobn├ę ├║daje sa sprac├║vaj├║.
ÔÇ×GDPRÔÇť znamen├í nariadenie Eur├│pskeho parlamentu a Rady (E├Ü) 2016/679 z 27. apr├şla 2016.
ÔÇ×Objedn├ívkaÔÇť znamen├í Podnikate─żova objedn├ívka tovaru alebo slu┼żieb od spolo─Źnosti ags 92, pri ktorej doch├ídza k Sprac├║vaniu Osobn├Żch ├║dajov Dotknut├Żch os├┤b spolo─Źnos┼ąou ags 92.
ÔÇ×Osobn├ę ├║dajeÔÇť znamenaj├║ v┼íetky ├║daje t├Żkaj├║ce sa identifikovanej alebo identifikovate─żnej fyzickej osoby, ktor├í je Dotknutou osobou pod─ża t├Żchto Podmienok sprac├║vania O├Ü.
ÔÇ×Podnikate─żÔÇť je ak├íko─żvek pr├ívnick├í alebo fyzick├í osoba, ktor├í v r├ímci svojej podnikate─żskej ─Źinnosti Sprac├║va Osobn├ę ├║daje Dotknut├Żch os├┤b a n├ísledne tieto Osobn├ę ├║daje poskytuje spolo─Źnosti ags 92 v s├║vislosti s Objedn├ívkou.
ÔÇ×Sprac├║vanie Osobn├Żch ├║dajovÔÇť znamen├í spracovate─żsk├║ oper├íciu alebo s├║bor spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş s Osobn├Żmi ├║dajmi alebo so s├║bormi Osobn├Żch ├║dajov, bez oh─żadu na to, ─Źi sa vykon├íva automatizovan├Żmi prostriedkami alebo neautomatizovan├Żmi prostriedkami.
ÔÇ×ags 92ÔÇť je spolo─Źnos┼ą ags 92 s.r.o., so s├şdlom Pestovate─żsk├í 13, 821 04 Bratislava, I─îO: 35915897, zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I, oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź. 34446/B.
ÔÇ×StranyÔÇť znamen├í ags 92 a Podnikate─ż spolo─Źne.
ÔÇ×├ÜradÔÇť znamen├í ├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov Slovenskej republiky.
ÔÇ×Z├íkon o ochrane osobn├Żch ├║dajovÔÇť znamen├í z├íkon ─Ź. 18/2018 Z. z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov.

3. PREDMET PODMIENOK SPRAC├ÜVANIA O├Ü A ROZSAH SPRAC├ÜVANIA OSOBN├ŁCH ├ÜDAJOV

3.1. Predmetom t├Żchto Podmienok sprac├║vania O├Ü je ├║prava podmienok, za ktor├Żch spolo─Źnos┼ą ags 92 Sprac├║va Osobn├ę ├║daje Dotknut├Żch os├┤b, ktor├ę jej poskytne Podnikate─ż v s├║vislosti s Objedn├ívkou, tak aby bolo sprac├║vanie prebiehalo v s├║lade so Z├íkonom o ochrane osobn├Żch ├║dajov a GDPR.
3.2. Spolo─Źnos┼ą ags 92 sprac├║va najm├Ą, av┼íak nie len nasledovn├ę Osobn├ę ├║daje Dotknut├Żch os├┤b, ktor├ę jej Podnikate─ż poskytol v s├║vislosti s Objedn├ívkou:
       3.2.1. Meno a Priezvisko;
       3.2.2. Bydlisko;
       3.2.3. Telef├│nne ─Ź├şslo;
       3.2.4. E-mailov├í adresa.
3.3. Spolo─Źnos┼ą ags 92 sprac├║va Osobn├ę ├║daje najm├Ą, av┼íak nie len nasledovn├Żch kruhov Dotknut├Żch os├┤b:
       3.3.1. Z├íkazn├şci Podnikate─ża;
       3.3.2. Zamestnanci Podnikate─ża;
       3.3.3. Zamestnanci obchodn├Żch partnerov Podnikate─ża;
       3.3.4. Kontaktn├ę osoby Podnikate─ża.

4. ÚČEL SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

4.1. Spolo─Źnos┼ą ags 92 sprac├║va Osobn├ę ├║daje Dotknut├Żch os├┤b v s├║lade s t├Żmito Podmienkami sprac├║vania O├Ü za ├║─Źelom plnenia povinnost├ş vypl├Żvaj├║cich jej z Objedn├ívky, pri─Źom ide predov┼íetk├Żm o plnenie nasleduj├║cich ─Źinnost├ş:
       4.1.1. Rie┼íenie reklam├ícii z├íkazn├şkov Podnikate─ża;
       4.1.2. Dod├ívky objednan├ęho tovaru;
       4.1.3. Komunik├ícia s Podnikate─żom a Dotknut├Żmi osobami.
4.2. Pr├ívnym z├íkladom pre tak├ęto sprac├║vanie Osobn├Żch ├║dajov je nevyhnutnos┼ą ich spracovania na ├║─Źely plnenia povinnost├ş zo zmluvn├ęho vz┼ąahu zalo┼żen├ęho Objedn├ívkou a ochrana pr├ív a opr├ívnen├Żch z├íujmov spolo─Źnosti ags 92.

5. DOBA SPRACÚVANIA

5.1. Spolo─Źnos┼ą ags 92 bude za podmienok stanoven├Żch v t├Żchto Podmienkach sprac├║vania O├Ü Sprac├║va┼ą Osobn├ę ├║daje po dobu potrebn├║ na vybavenie Objedn├ívky a po dobu, po ktor├║ je povinn├í Osobn├ę ├║daje uschova┼ą v zmysle v┼íeobecn├Żch z├ív├Ązn├Żch predpisov.

6. PR├üVA A POVINNOSTI PODNIKATE─ŻA

6.1. Podnikate─ż odoslan├şm Objedn├ívky potvrdzuje a vyhlasuje, ┼że v s├║vislosti so Sprac├║van├şm Osobn├Żch ├║dajov na ├║─Źely plnenia Objedn├ívky kon├í ako prev├ídzkovate─ż a ┼że:
       6.1.1. Sprac├║va Osobn├ę ├║daje Dotknut├Żch os├┤b v s├║lade s GDPR a Z├íkonom o ochrane osobn├Żch ├║dajov, pri─Źom spolo─Źnosti ags 92 je opr├ívnen├Ż poskytn├║┼ą tieto Osobn├ę ├║daje Dotknut├Żch os├┤b v s├║lade so Z├íkonom o ochrane osobn├Żch ├║dajov (z├ísada z├íkonnosti);
       6.1.2. Sprac├║vanie Osobn├Żch ├║dajov pod─ża t├Żchto Podmienok sprac├║vania O├Ü sa vykon├íva na z├íklade ur─Źit├ęho pr├ívneho z├íkladu pod─ża Z├íkona o ochrane osobn├Żch ├║dajov alebo GDPR, ktor├Żm je Objedn├ívka Podnikate─ża a Podnikate─ż z├şskal od Dotknut├Żch os├┤b pr├şslu┼ín├Ż s├║hlas na poskytnutie ich osobn├Żch ├║dajov ak je to potrebn├ę (z├íkonnos┼ą sprac├║vania);
       6.1.3. poskytuje Dotknut├Żm osob├ím pr├şslu┼ín├ę inform├ície t├Żkaj├║ce sa (i) Sprac├║vania Osobn├Żch ├║dajov na dohodnut├Ż ├║─Źel Sprac├║vania Osobn├Żch ├║dajov v─Źas, minim├ílne v rozsahu vy┼żadovan├ęho pod─ża GDPR a Z├íkona o ochrane osobn├Żch ├║dajov, (ii) existencie sprostredkovate─żov nach├ídzaj├║cich sa mimo ├║zemia Eur├│pskej ├║nie a (iii) prenosu osobitnej kateg├│rie Osobn├Żch ├║dajov pred ich prenosom do krajiny, ktor├í neposkytuje primeran├║ ├║rove┼ł ochrany; (iv) podnikne primeran├ę kroky na zabezpe─Źenie spr├ívnosti a aktu├ílnosti Osobn├Żch ├║dajov, adekv├ítne na naplnenie ├║─Źelu Sprac├║vania Osobn├Żch ├║dajov a tieto uchov├íva v takej forme, ktor├í umo┼ż┼łuje identifik├íciu Dotknutej osoby najnesk├┤r do doby, k├Żm je to potrebn├ę na dohodnut├Ż ├║─Źel Sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov, pokia─ż sa nevy┼żaduje dlh┼íie uchov├ívanie Osobn├Żch ├║dajov alebo osobitn├Ż predpis neustanovuje inak (z├ísada spr├ívnosti a minimaliz├ície uchov├ívania.
6.2. Podnikate─ż ─Ćalej odoslan├şm Objedn├ívky vyhlasuje, ┼że:
       6.2.1. si pln├ş informa─Źn├║ povinnos┼ą vo─Źi Dotknutej osobe pod─ża Z├íkona o ochrane osobn├Żch ├║dajov a GDPR;
       6.2.2. prij├şma vhodn├ę opatrenia a poskytuje Dotknutej osobe inform├ície t├Żkaj├║ce sa pr├íva na pr├şstup, opravu, v├Żmaz a prenosnos┼ą Osobn├Żch ├║dajov, poskytuje Dotknutej osobe inform├ície t├Żkaj├║ce sa pr├íva na obmedzenie sprac├║vania a pr├íva namieta┼ą Sprac├║vanie Osobn├Żch ├║dajov, ako aj inform├ície t├Żkaj├║ce sa automatizovan├ęho individu├ílneho rozhodovania vr├ítane profilovania (ak sa aplikuje);
       6.2.3. bude spolupracova┼ą so spolo─Źnos┼ąou ags 92 na plnen├ş jeho povinnost├ş v oblasti ochrany Osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę mu vypl├Żvaj├║ zo Z├íkona o ochrane osobn├Żch ├║dajov a z GDPR.

7. ML─îANLIVOS┼Ą STR├üN

7.1. Strany s├║ povinn├ę zachov├íva┼ą ml─Źanlivos┼ą o Osobn├Żch ├║dajoch, ktor├ę sprac├║vaj├║. Povinnos┼ą ml─Źanlivosti trv├í aj po ukon─Źen├ş Sprac├║vania Osobn├Żch ├║dajov. Povinnos┼ą ml─Źanlivosti sa vz┼ąahuje aj na osoby, ktor├ę pr├şdu do styku s Osobn├Żmi ├║dajmi u oboch Str├ín.

8. BEZPE─îNOS┼Ą

8.1. V┼íetky Osobn├ę ├║daje, ktor├ę ags 92 sprac├║va, s├║ chr├ínen├ę primeran├Żmi technick├Żmi prostriedkami a bezpe─Źnostn├Żmi opatreniami, aby nedo┼ílo k neopr├ívnen├ęmu pr├şstupu alebo zneu┼żitiu t├Żchto Osobn├Żch ├║dajov. Spolo─Źnos┼ą ags 92 neust├íle zlep┼íuje a implementuje nov├ę administrat├şvne, technick├ę a organiza─Źn├ę opatrenia na zabezpe─Źenie primeranej bezpe─Źnosti Osobn├Żch ├║dajov.

9. PR├üVO NA N├üHRADU ┼áKODY A ZODPOVEDNOS┼Ą

9.1. Strany sa dohodli, ┼że ak v d├┤sledku poru┼íenia Z├íkona o ochrane osobn├Żch ├║dajov, GDPR alebo povinnosti pod─ża t├Żchto Podmienok sprac├║vania O├Ü zo strany Podnikate─ża bude ags 92 povinn├í na z├íklade pr├ívoplatn├ęho rozhodnutia s├║du alebo in├ęho verejn├ęho org├ínu zaplati┼ą subjektom ak├║ko─żvek pe┼ła┼żn├║ sankciu (vr├ítane pokuty), kompenz├íciu, od┼íkodnenie alebo ak├ęko─żvek in├ę protiplnenie bez oh─żadu na jeho povahu, Podnikate─ż sa zav├Ązuje zaplati┼ą ags 92 ako n├íhradu ┼íkody sumu vo v├Ż┼íke s├║─Źtu s├║m zaplaten├Żch spolo─Źnos┼ąou ags 92 alebo in├Żch opr├ívnen├Żch v├Żdavkov, ktor├ę ags 92 vznikn├║ z d├┤vodu ├║hrady vy┼í┼íie uveden├Żch plnen├ş, ako aj in├ę dodato─Źn├ę n├íklady, vr├ítane s├║dnych trov a skuto─Źne vynalo┼żen├Żch n├íkladov za pr├ívne zast├║penie do 15 kalend├írnych dn├ş odo d┼ła doru─Źenia p├şsomnej v├Żzvy spolo─Źnosti ags 92.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Ak je alebo ak sa stane niektor├ę ustanovenie t├Żchto Podmienok sprac├║vania O├Ü stane neplatn├Żm alebo ne├║─Źinn├Żm, nedot├Żka sa to ostatn├Żch ustanoven├ş t├Żchto Podmienok sprac├║vania O├Ü, ktor├ę ost├ívaj├║ aj na─Ćalej platn├ę a ├║─Źinn├ę.
10.2. Ags 92 si vyhradzuje pr├ívo na zmenu t├Żchto Podmienok sprac├║vania O├Ü bez uvedenia d├┤vodu alebo v pr├şpade zmeny ak├Żchko─żvek s├║visiacich pr├ívnych predpisov, ─Źi v pr├şpade zmeny s├║dnej praxe t├Żkaj├║cej sa ochrany osobn├Żch ├║dajov.
10.3. Tieto Podmienky sprac├║vania O├Ü sa riadia slovensk├Żm pr├ívom. Strany sa dohodli, ┼że pou┼żitie ak├ęhoko─żvek ustanovenia ktor├ęhoko─żvek pr├ívneho predpisu Slovenskej republiky, ktor├ę nie je kogentn├ę, je v├Żslovne vyl├║─Źen├ę v rozsahu, v ktorom by jeho pou┼żitie mohlo meni┼ą (─Źi u┼ż ├║plne alebo ─Źiasto─Źne) v├Żznam, ├║─Źel alebo interpret├íciu ktor├ęhoko─żvek ustanovenia t├Żchto Podmienok sprac├║vania O├Ü.
10.4. Pre doru─Źovanie elektronick├Żch spr├ív (e-mail) plat├ş, ┼że elektronick├í p├şsomnos┼ą sa pova┼żuje za doru─Źen├║ jej doru─Źen├şm do emailovej schr├ínky adres├íta. Pre doru─Źovanie p├şsomnost├ş plat├ş, ┼że z├ísielka sa pova┼żuje za doru─Źen├║ aj v pr├şpade, ak ju adres├ít odmietne prevzia┼ą, alebo aj v pr├şpade, ┼że si ju adres├ít vlastn├Żm zavinen├şm alebo opomenut├şm neprevezme. V takom pr├şpade sa pova┼żuje za doru─Źen├║ uplynut├şm ├║lo┼żnej doby na po┼íte v trvan├ş pod─ża ur─Źenia odosielate─ża a vr├íten├şm z├ísielky odosielate─żovi, o ─Źom mus├ş odosielate─ż preuk├íza┼ą nepo┼íkoden├Ż d├┤kaz. Ozn├ímenia doru─Źovan├ę prostredn├şctvom doru─Źovate─ża ÔÇô kuri├ęrskej slu┼żby bud├║ pova┼żovan├ę za doru─Źen├ę momentom prevzatia adres├ítom. V pr├şpade ne├║spe┼ínosti doru─Źenia kuri├ęrskou slu┼żbou sa bude pova┼żova┼ą za moment doru─Źenia tret├ş de┼ł po vykonan├ş prv├ęho pokusu o doru─Źenie, pri─Źom vykonanie pokusu o doru─Źenie sa preuk├í┼że vyhl├ísen├şm doru─Źovate─ża ÔÇô kuri├ęrskej slu┼żby.